OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Særskilt tilrettelagt opplæring (STO)

Alle elever har ifølge Opplæringsloven (§1-3) rett til tilpasset opplæring. Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning (Opplæringsloven §5-1).

Ved Vest-Lofoten videregående skole finnes det elever med ulike utfordringer som trenger tilrettelegging av forskjellig grad.

Ett av tilbudene innenfor STO er for elever som har en psykisk og/eller fysisk funksjonshemming som medfører et stort behov for spesialundervisning og omfattende avvik fra ordinære læreplaner. Opplæringen for disse elevene gis i en mindre gruppe med lærere og faste assistenter slik at den enkelte elev får tett oppfølging. Klassen har egne klasserom og benytter i tillegg skolens ulike læringsarenaer der det er hensiktsmessig for opplæringen.

De grunnleggende ferdighetene muntlig og skriftlig kommunikasjon, lesing, regning, og bruk av digitale verktøy står sentralt i opplæringa.
Øvrige opplæringsmål er hentet fra skolens ulike utdanningsprogrammer og fra den generelle delen av læreplanen. En stor del av opplæringen er temabasert.

Målet for opplæringen er å gi eleven basiskunnskap som er nyttig i dagliglivet, både hjemme og i arbeid. Det vil bli lagt vekt på kreativitet og håndverksaktiviteter, kosthold og helse inkludert fysisk aktivitet, god sosial fungering og samfunnsorientering, samt forberedelse til framtidig arbeidsliv. I løpet av opplæringstiden vil det bli lagt vekt på en glidende overgang til et langsiktig kommunalt eller privat tilbud, hvor det er rom for å ivareta den enkeltes behov på en god måte.

I tillegg har STO fagpersoner (pedagoger, spesialpedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere) som jobber med tilrettelegging i alle skolens klasser hvor det er elever med spesielle behov. Mange av disse elevene har et vedtak om spesialundervisning (basert på en sakkyndig vurdering fra PP-rådgiver) som viser hvilken tilrettelegging som tilrådes. Tilretteleggingen kan skje på flere ulike måter, for eksempel gjennom organisering (tolærersystem i klassen, undervisning i mindre grupper m.m.), endret metodikk, fleksibelt tempo, bruk av teknisk utstyr og digitale hjelpemidler, sosial trening og/ eller praktisk hjelp i skolehverdagen.